4.200,00 den

БИЗНИС ЕВРОПА ПРЕМИУМ ЗА БЕЗГРИЖНИ СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА!

Business членството е наменето за мали, средни и големи компании кои располагаат со сопствени службени возила и возен парк. Членските услуги се однесуваат на службеното возило и истите можете да ги користите само кога управувате со возило кое има АМСМ членство. Членскиот пакет важи за патнички моторни возила и лесни комерцијални возила, со следниве карактеристики:

  1. Вкупна маса до 3,5тона и
  2. Вкупна должина од преден браник до задна осовина 3,5м

Доколку првпат се зачленувате или имате прекин во членството подолг од 30 дена, тогаш бесплатните услуги за пренос на возило во случај на дефект и сообраќајна незгода може да ги користите после 7 дена.

Опис

ПОМОШ НА ПАТ И ШЛЕПУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА Business Europe Premium
– БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ВОЗИЛО ВО СЛУЧАЈ НА ДЕФЕКТ ДО 40 КМ (сметано во двете насоки) ЗА ДОНЕСЕНО ВОЗИЛО ВО СЕРВИС НА АМСМ
(само за механички оштетувања на возилото и во АМСМ сервисите во Скопје, Велес и Кичево)
– БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ВОЗИЛО ВО СЛУЧАЈ НА ДЕФЕКТ (сметано во двете насоки) 200 км
– БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ОШТЕТЕНО ВОЗИЛО ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА Неограничено во км
– ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРЕНОС НА ВОЗИЛО ПО ПОВЛАСТЕНА ЧЛЕНСКА ЦЕНА Неограничен број
– БЕСПЛАТНА ПОМОШ НА ПАТ (дупната гума, дотур на гориво, стартување на возило)
– БЕСПЛАТНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ КАДЕ ТЕХНИЧКИ Е МОЖНО  ✓
ПОМОШ НА ПАТ И ШЛЕПУВАЊЕ ВО ЕВРОПА
– БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ВОЗИЛО ВО СЛУЧАЈ НА ДЕФЕКТ ИЛИ ПОТРЕБА ОД ПОМОШ НА ПАТ 200 €
– БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ОШТЕТЕНО ВОЗИЛО ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА 400 €
ГРИЖА ЗА ЧЛЕН ВО МАКЕДОНИЈА 
– ПОКРИВАЊЕ НА ПАТНИ ТРОШОЦИ ЗА ЧЛЕНОТ 1.000 ден
– БЕСПЛАТЕН ТРАВЕЛ ИНФО-СЕТ: ПАТНА КАРТА, РУТА И ИНФОРМАТОР ЗА ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО  ✓
ГРИЖА ЗА ЧЛЕН ВО ЕВРОПА
– БЕСПЛАТНО ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ СО ПОКРИТИЕ ОД 20 ДЕНА СО ВАЖНОСТ ОД 365 ДЕНА НА ТЕРИТОРИЈА НА ЦЕЛА ЕВРОПА х
– ПОКРИВАЊЕ НА ПАТНИ ТРОШОЦИ ЗА ЧЛЕНОТ, ИЛИ ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ И БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА РЕНТ-А-КАР ВОЗИЛО 200 €
ЗАШТЕДА СО АМСМ ЧЛЕНСКА КАРТИЧКА
ПОВОЛНОСТИ ПРИ СЕРВИСИРАЊЕ ВО АМСМ СЕРВИС ЗА АВТОМОБИЛИ (20% ПОПУСТ НА РАБОТНА РАКА И ДО 10% ПОПУСТ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ)
БЕСПЛАТНА ПРОВЕРКА НА ВОЗИЛО (СЕЗОНСКИ АКЦИИ) ВО АМСМ СЕРВИС ЗА АВТОМОБИЛИ
АМСМ ПАРТНЕР ПРОГРАМА ЗА ПОПУСТИ ВО МАКЕДОНИЈА
„SHOW YOUR CARD“- ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОПУСТИ ВО ЕВРОПА
CCI – КАМПИНГ КАРТИЧКА ЗА ПОПУСТИ НИЗ ЕВРОПА (СО ДОПЛАТА ОД 600 ДЕН)
ЧЛЕНСКО СПИСАНИЕ КЛУБ МОБИЛИТИ х
– МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ ВО ПЕЧАТЕНА ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА  ✓
ВРЕДНОСТ НА АМСМ ЧЛЕНСКИТЕ УСЛУГИ 80.000 ден
ЦЕНА НА АМСМ ЧЛЕНСКИОТ ПАКЕТ 4.200 ден
NDIHMË NË RRUGË DHE RIMORKIM NË MAQEDONI Business Europe Premium
– TRANSPORT FALAS NË AUTOMJETIT NË RAST TË DEFEKTIT (njehsuar në dy drejtimet) 200 km
– TRANSPORT FALAS TË AUTOMJETIT TË DËMTUAR NË AKSIDENT TRAFIKU E pakufizuar në km
– TRANSPORT PLOTËSUES TË AUTOMJETIT ME ÇMIM TË VOLITSHËM TË ANËTARËSIMIT Numër i pakufizuar
– NDIHMË FALAS NË RRUGË (gomë e shpuar, mbushje me karburant, startim i automjetit)
– TËRHEQJE FALAS NË VENDE QË ËSHTË TEKNIKISHT E MUNDSHME  ✓
NDIHMË NË RRUGË DHE RIMORKIM NË EVROPË
– TRANSPORTIM FALAS TË AUTOMJETIT NË RAST TË DEFEKTIT OSE NEVOJËS PËR NDIHMË NË RRUGË 200 €
– TRANSPORTIM FALAS TË AUTOMJETIT TË DËMTUAR NË AKSIDENT TRAFIKU 400 €
KUJDESI PËR ANËTAR NË MAQEDONI
– MBULIM TË SHPENZIMEVE TË RRUGËS PËR ANËTARIN 1000 den.
– TRAVEL INFO SET FALAS: KARTË TË RRUGËS, RRUGA DHE INFORMATOR PËR VENDIN DHE JASHTË VENDIT  ✓
KUJDESI PËR ANËTAR NË EVROPË
– MBULIMI I SHPENZIMEVE TË RRUGËS PËR ANËTARIN OSE AKOMODIM NË HOTEL DHE PËRDORIM FALAS TË AUTOMJETIT TË MARRË ME QIRA (RENT-A-CAR) 200 €
KURSIM ME KARTELË ANËTARËSIMI NË LAMM
– PARTNER PROGRAMI I LAMM PËR ZBRITJE NË MAQEDONI х
– „SHOW YOUR CARD“- PROGRAMI NDËRKOMBËTAR PËR ZBRITJE NË EVROPË х
– CCI – KARTELË PËR KAMPING PËR ZBRITJE NËPËR EVROPË (ME PAGESË SHTESË DERI MË 600 DENARË) х
MAGAZINË ANËTARËSIE CLUB MOBILITY х
– EDICION MUJOR NË FORMË TË SHTYPUR OSE ELEKTRONIKE х
VLERA E SHËRBIMEVE TË ANËTARËSISË SË LAMM 77.000 den
ÇMIMI I PAKOS SË ANËTARËSISË NË LAMM 4.200 den

 

Click outside to hide the compare bar
Спореди
Споредба ×
Спореди Continue shopping