Пробни таблици

Постапка и потребни документи

Пробните таблици се наменети за привремено означување на возила кои уште не се регистрирани, или кои биле регистрирани, но од оправдани причини останале без регистарски таблици.

Нови возила и увезени возила

За издавање на пробни таблици за ново возило, потребни се следните документи:

– При поднесување на барањето се брши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во важечка лична карта, патна исправа или возачка дозвола
– Фотокопија од увозна царинска декларација
– Фотокопија од полиса за задолжително осигурување

Останати возила

За издавање на пробни таблици за возило кое е продадено на физичко или правно лице со живеалиште/седиште во друго населено место на територијата на нашата земја, потребни се следните документи:

– Доказ дека возилото е одјавено (одјавена сообраќајна дозвола, вратени регистарски таблици)
– Договор за купопродажба
– Лична карта или писмено барање доколку сопсвеникот е правно лице,
– Полиса за осигурување од автоодговорност
– Технички преглед доколку се работи за возило со помината регистрација
– Административна такса 50,00 денари

Click outside to hide the compare bar
Спореди
Споредба ×
Спореди Continue shopping