Современиот патен превоз обединува тематски содржини кои се неопходни за тренинг и подготовка на заинтересираните учесници во областа на патниот превоз со цел добивање на сертификат за професионалната компетенција за патни превозници.

Стручната обука содржи разработени тематски единици поврзани со стандардите на познавање на финансиите, професионалните компетенции, условите на работење, основите на менаџментот, сообраќајните регулативи, договорите и протоколите на современиот патен превоз, маркетингот и нормите за социјалната заштита на вработените во сферата на патниот превоз.

Еден од условите за добивање на овој сертификат е соодветна обука во АМСМ Центар за возила, која се спроведува од страна на соодветно обучени и професионални предавачи согласно однапред одобрена програма.

За извршената обука се издава Потврда за спроведена обука, која претставува услов за полагање на испит пред Комисијата од Министерството за транспорт и врски.

Потребни документи за пријавување за обука за управител се:

  • Лична карта

 

 

Контакт лице: Давид Тренчевски

📱: 072-228-196

✉: obuki@amsm.com.mk, dtrencevski@amsm.com.mk