Со оваа процедура, согласно Правилникот за одобрување на преправени и поправени возила, се дефинира постапката за испитување со цел одобрување на возило на кое е променет матично, односно предходно вградениот погонски мотор, со мотор од друг вид или тип, или со мотор кој има други карактеристики (силина, работна зафатнина, или еколошки параметри итн.)

За а-тест на промена на мотор потребни се следните документи:

  • Доказ за сопственост на возилото-сообраќајна дозвола или купопродажен договор;
  • Потврда за вграден погонски мотор и опрема, со податоци за променети компоненти и број и тип на нововграден мотор, издадена од фирмата која ја врши преправката или поправката
  • Упатница за а-тест издадена од МВР врз основа на барање заверено од надлежен технички преглед.

По извршеното испитување, АМСМ Центар за возила издава Потврда за сообразност за преправено/поправено возило и известување до МВР за внесување на преправката во сообраќајна дозвола, со што се финализира постапката на испитување.

 

 

Контакт лице: Зоран Бошначки

📱: 072-228-197

✉: zbosnacki@amsm.com.mk