За да биде успешен и професионално да ги извршува своите работни обврски, секој возач во меѓународниот превоз мора добро да ја познава законската материја која ја регулира оваа област.

Превозот на стока и патници подразбира професионално вршење на дејност од страна на директниот извршител – професионален возач. Од тука, секој професионален возач мора да поседува Сертификат за професионална компетентност (СПК на возач) за учество во меѓународниот патен сообраќај.

Еден од условите за добивање на овој сертификат е соодветна обука во АМСМ Центар за возила, која се спроведува од страна на соодветно обучени и професионални предавачи согласно однапред одобрена програма.

За извршената обука се издава Потврда за спроведена обука, која претставува услов за полагање на испит пред Комисијата од Министерството за транспорт и врски.

Потребни документи пријавување за обука за професионален возач се:

  • Лична карта
  • Национална возачка дозвола

 

 

Контакт лице: Давид Тренчевски

📱: 072-228-196

✉: obuki@amsm.com.mk, dtrencevski@amsm.com.mk