Transporti bashkëkohor rrugor bashkon përmbatje tematike të cilat janë të domosdoshme për trajnim dhe përgatitje të pjesëmarrësve të interesuar në sferën e transportit rrugor me qëllim të fitimit të një Certifikate për kompetencën profesionale për transportues rrugor.

Trajnimi profesional përmban njësi të përpunuara tematike lidhur me standardet e njohjes së financave, kompetencave profesionale, kushteve të punës, bazave të menaxhimit, rregullativave të komunikacionit, marrëveshjeve dhe protokoleve të transportit bashkëkohor rrugor, marketingut dhe normave për mbrojtjen sociale të punonjësve në sferën e transportit rrugor.

Një nga kushtet për fitimin e kësaj Certifikate është trajnimi përkatës në AMSM Qendrën e makinave, i cili zbatohet nga ana e ligjëruesve profesional dhe të trajnuar në mënyrë përkatëse, në përputhje me programin e miratuar paraprakisht.

Për trajnimin e zbatuar lëshohet Vërtetim për trajnim të zbatuar, i cili paraqet kusht për hyrje në provim përpara Komisionit nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Dokumente të nevojshme për aplikim për administrues janë:

  • Letërnjoftim

 

 

Kontakt person: David Trençevski

📱: 072-228-196

✉: obuki@amsm.com.mk, dtrencevski@amsm.com.mk