Ky ekzaminim u referohet pajisjeve mekanike për bashkim të makinave motorike dhe rimorkiove dhe lidhjen e tyre në makinat motorike. Qëllimi i këtij ekzaminimi është:

  • sigurimi i kompatibilitetit në raste kur makinat motorike kombinohen me tipa të ndryshëm të rimorkiove;
  • sigurimi i një bashkimi të përbashkët të sigurt të makinave në të gjitha kushtet e përdorimit; dhe
  • sigurimi i procedurave të sigurisë të bashkimit dhe ndarjes.

Për a-test të një pajisje të instaluar për bashkim të një makine traktor dhe rimorkio, nevojiten dokumentet në vijim:

  • Provë për pronësi të makinës – leje qarkullimi ose kontratë shit-blerjeje;
  • Fletëpagesë për a-test, e lëshuar nga MPB-ja në bazë të Kërkese të verifikuar nga një kontroll kompetent teknik.

Nëse pajisja për bashkim është sapo e instaluar dhe posedon certifikatë nga prodhuesi si dhe një vërtetim sipas Rregullores për ndryshime të evidentuara të makinave, në atë rast nuk është e nevojshme fletëpagesë për a-test nga ana e MPB-së.

Çmimet e shërbimit varen nga tipi i pajisjes për bashkim.

Pas ekzaminimit të kryer, AMSM Qendra e makinave lëshon Vërtetim për përputhshmëri për një makinë të modifikuar/riparuar dhe njoftim deri te MPB-ja për regjistrimin e modifikimit në lejen e qarkullimit, me çfarë finalizohet procedura e ekzaminimit.

 

 

Kontakt person: Zoran Boshnaçki

📱: 072-228-197

✉: zbosnacki@amsm.com.mk