Laboratori për kalibrim paraqet një tërësi e posaçme organizative në kuadër të AMSM Qendrës së makinave.

Akreditimi i parë i laboratorisë për kalibrim është zbatuar në vitin 2017 kur pranon shtojcë ndaj Certifikatës për akreditim të një laboratori nga 7 sfera me 10 lëndë të akredituara për kalibrim. Gjatë viteve, laboratori për kalibrim i zgjeron sferat e kalibrimit, a me atë edhe lëndët e akredituara për kalibrim.

Në vitin 2019, laboratori me sukses kreu tranzicion të MKC ISO 17025:2006 në МКC ISO 17025:2018.

Sot, në laboratorin për kalibrim janë të qasshme shërbimet në vijim në përputhje me fushëveprimin e akreditimit.

  • Kalibrim i i madhësive dimensionale – gjatësi dhe kënd;
  • Kalibrim i madhësive mekanike – fuqia dhe presioni dhe vakuumi;
  • Kalibrim i kohës dhe frekuencës;
  • Kalibrim i madhësive optike – veçori të një sistemi optik;
  • Analizë kimike;;
  • Kalibrim i materialeve referente – përzierje gazi; dhe
  • Kalibrim i madhësive akustike – zhurma.

Laboratori për kalibrim vazhdimisht synon drejt zhvillimit dhe investon në njohuritë e punonjësve, a me atë edhe drejt zgjerimit në sfera të reja të kalibrimit.

Gjatë kësaj, laboratori për kalibrim mbetet i dedikuar drejt asaj që të jetë i dalluar si një laborator i cili:

  • Në mënyrë efektive i zbaton aktet ligjore dhe nënligjore për shërbimet të cilat i ofron;
  • Klientëve të vet u ofron nivel të lartë të shërbimeve;
  • Propagon vetëdijësim të lartë për përgjegjësi dhe besnikëri.

 

 

Контакт лице: Александар Телента

📱: 071-276-751

✉: calibration@amsmcentarzavozila.mk