Responsive image

AM категорија


Потребни документи

  • Возраст од најмалку 16 години и лична карта
  • Согласност од двајцата родители заверена на нотар, доколку кандидатот не е полнолетен
  • Лекарско уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторни возила
  • Потврда за положен испит за прва помош доколку кандидатот не поседува „Б“ категорија

Задолжителна наставна програма:

Теоретска настава:
12н/ч наставни часови

Практична настава:
/

Испитна програма:
Теоретски испит

A1 категорија


Потребни документи

  • Возраст од 16 години и лична карта
  • Согласност од двајцата родители заверена на нотар, доколку кандидатот не е полнолетен
  • Лекарско уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторни возила

Задолжителна наставна програма:

Теоретска настава:
- 4 наставни часови со времетраење од 1 ден доколку кандидатот поседува „Б“ категорија
- 16 наставни часови со времетраење од 4 дена доколку кандидатот не поседува „Б“ категорија
Практична настава:
- 16 моточасови распоредени во 8 дена
- 2 дена обука на полигон
Испитна програма:
- Теоретски испит, практичен испит на полигон и во градска средина доколку кандидатот не поседува „Б“ категорија
- Практичен испит на полигон и во градска средина доколку кандидатот поседува „Б“ категорија

A категорија


Потребни документи

  • Возраст од 24 години и лична карта
  • Лекарско уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторни возила

Задолжителна наставна програма:

Теоретска настава:
- 4 наставни часови со времетраење од 1 ден доколку кандидатот поседува „Б“ категорија
- 16 наставни часови со времетраење од 4 дена доколку кандидатот не поседува „Б“ категорија
Практична настава:
- 16 мото часови распоредени во 8 дена
- 2 дена обука на полигон
Испитна програма:
- Теоретски испит и практичен испит на полигон и во градска средина доколку кандидатот не поседува „Б“ категорија
- Практичен испит на полигон и во градска средина доколку кандидатот поседува „Б“ категорија