Responsive image

Kategoria AM


Dokumente të nevojshme:

  • Moshë prej të paktën 16 vjet dhe letërnjoftim
  • Pëlqim nga të dy prindërit, të noterizuar në noter, nëse kandidati nuk është i moshës madhore
  • Vërtetim mjekësor për aftësinë shëndetësore dhe psikofizike për drejtimin e makinave motorike
  • Vërtetim për provim të kaluar për ndihmën e parë nëse kandidati nuk posedon kategorinë „B”

Kurrikulë e obligueshme:

Mësimi teorik:
12 orë mësimore

Mësim praktik:
/

Programi i provimit:
Provimi teorik

Kategoria A1


Dokumente të nevojshme:

  • Moshë prej të paktën 16 vjet dhe letërnjoftim
  • Pëlqim nga të dy prindërit, të noterizuar në noter, nëse kandidati nuk është i moshës madhore
  • Vërtetim mjekësor për aftësinë shëndetësore dhe psikofizike për drejtimin e makinave motorike

Kurrikulë e obligueshme:

Mësimi teorik:
- 4 orë mësimore me kohëzgjatje prej 1 dite nëse kandidati posedon kategorinë „B“
- 16 orë mësimore me kohëzgjatje prej 4 dite nëse kandidati nuk posedon kategorinë „B“
Mësim praktik:
- 16 moto orë të sistematizuara në 8 ditë
- 2 ditë trajnim në poligon
Programi i provimit:
- Provimi teorik, provimi praktik në poligon dhe në qytet nëse kandidati nuk posedon kategorinë „B“
- Provim praktik në poligon dhe në qytet nëse kandidati posedon kategorinë „B“

Kategoria A


Dokumente të nevojshme:

  • Moshë prej 24 vite dhe letërnjoftim
  • Vërtetim mjekësor për aftësinë shëndetësore dhe psikofizike për drejtimin e makinave motorike

Kurrikulë e obligueshme:

Mësimi teorik:
- 4 orë mësimore me kohëzgjatje prej 1 dite nëse kandidati posedon kategorinë „B“
- 16 orë mësimore me kohëzgjatje prej 4 dite nëse kandidati nuk posedon kategorinë „B“
Mësim praktik:
- 16 moto orë të sistematizuara në 8 ditë
- 2 ditë trajnim në poligon
Programi i provimit:
- Provimi teorik, provimi praktik në poligon dhe në qytet nëse kandidati nuk posedon kategorinë „B“
- Provim praktik në poligon dhe në qytet nëse kandidati posedon kategorinë „B“