Responsive image

Auto Shkolla Mobiliti Plus, përmes AMSM-së, është autoshkolla e parë e formuar në territorin e vendit tonë.

Në vitin 1969, AMSM-ja e harton planin dhe programin e parë dhe të vetëm mësimor për trajnim të kandidatëve për vozitës të makinave motorike, a nga viti 1970 AMSM-ja angazhohet që trajnimin t’a kryejnë persona të autorizuar-instruktorë, në mënyrë autonome ose në kuadër të MPB-së.

Në vitin 1975 u formua autoshkolla e cila paraqet pjesë të „Qendrës për arsim të komunikacionit“.

Në përputhje me Ligjin e atëhershëm për siguri në komunikacionin rrugor, kandidatët këtu kanë pasur mundësinë që të adaptohen për vozitës të ardhshëm.

Provimet, si ai teorik, poashtu edhe pjesa praktike, asokohe janë kryer para shërbimeve për punë të brendshme.

Me ndryshimet e Ligjit, autoshkollës i’u mundësua që t’i paraqet kandidatët për vozitës, por edhe të delegojë anëtarë të vet në komisionit për provime.

APLIKO DHE FILLO ME TRAJNIMIN MENJËHERË

Sot, Auto Shkolla Mobiliti Plus disponon me makina moderne për kategorinë A, B dhe C. Falë instruktorëve dhe ligjëruesve profesional, autoshkolla sot është e dallueshme për trajnimin cilësor të cilin e siguron për kandidatët e vet.

Vallë bëhet fjalë për trajnim për drejtimin e një automjeti, motoçiklete apo kamioni, duke zgjedhur Auto Shkollën Mobiliti Plus, Ju e zgjedhni më të mirën për vete, si një pjesëmarrës i ardhshëm në komunikacion.

sqShqip