Responsive image

Kategoria C


Dokumente të nevojshme:

  • Mosha prej 21 vite
  • Posedimi i patent shoferit të kategorisë „B“ të paktën një vit
  • Letërnjoftim
  • Vërtetim mjekësor për aftësinë shëndetësore dhe psikofizike për drejtimin e makinave motorike

Kurrikulë e obligueshme:

Mësimi teorik:
- 10 orë mësimore me kohëzgjatje prej 3 dite
Mësim praktik:
- 20 moto orë të sistematizuara në 10 ditë
- 2 vizita në poligon dhe trajnim në qytet
Programi i provimit:
- Provim teorik
- Provimi praktik në poligon dhe qytet
sqShqip