Responsive image

Trajnimi teorik

Trajnimin teorik në Auto Shkollën Mobiliti Plus e zbaton ligjërues me kualifikime të larta në mësimin teorik.

Për nevojat e trajnimit teorik, Auto Shkolla Mobiliti Plus disponon me një klasë të pajisur moderne dhe tërësisht të kompjuterizuar, në të cilën me ndihmën e mjeteve të ndryshme ndihmëse, kandidatët më lehtë e përvetësojnë materialin dhe në mënyrë përkatëse përgatiten për hyrje në provimin për njohjen e rregullave të komunikacionit.

I tërë materiali mësimoro-edukativ dhe të gjitha librat e nevojshme dhe literatura për provimin teorik Ju janë të qasshme në Auto Shkollën Mobiliti Plus.

sqShqip