Dokumente ndërkombëtare

Udhëtoni PA BRENGA me makinë jashtë shtetit

Në përputhje me konventat e nënshkruara dhe rregullativave juridike në vendin tonë, për udhëtim me makinë motorike jashtë shtetit janë të nevojshme patent shoferi ndërkombëtar, miratim për drejtim të një makine të huaj motorike dhe karton i gjelbër.

PATENT SHOFERI NDËRKOMBËTAR

Patenti shoferi ndërkombëtar lëshohet në përputhje me Konventën ndërkombëtare të komunikacionit në rrugët, e miratuar më 8 Nëntor të vitit 1968 në Vienë. Në përputhje me marrëveshjet bilaterale të shtetit tonë, patent shoferi ndërkombëtar nuk është i nevojshëm për shtetet vijuese: Republika e Shqipërisë, Bosnja dhe Hercegovina, Gjermania, Italia, Kosova, Sërbia, Mali i Zi dhe Spanja.

Në të gjitha vendet tjera, patent shoferi ndërkombëtar është dokument i detyrueshëm.

Dokumente të nevojshme
- Foto (45mm x 35 mm)
- Prani personale me dokument identifikimi
(letërnjoftim ose pasaportë)
- Patent shoferi nacional
- Vërtetim nga Ministria e Punëve të Brendshme për sanksion kundërvajtës ndalesë e drejtimit të makinës motorike (lëshohet nga ana e MPB-së në AMSM)

Kërkesën për lëshimin e Vërtetimit nga Ministria e Punëve të Brendshme për sanksion kundërvajtës ndalesë e drejtimit të makinës motorike, mund t’a shkarkoni këtu.

Vlefshmëria
3 vjet, mirëpo me skadimin e vlefshmërisë së patent shoferit nacional skadon edhe vlefshmëria e patent shoferit ndërkombëtar.

Shënim
Patent shoferi ndërkombëtar mund të nxjerrni brenda orarit të punës në sportelin e MPB-së në AMSM ose 24/7 në AMSM Shkup – Qendër përderisa tashmë e posedoni vërtetimin e nevojshëm nga MPB-ja për sanksion kundërvajtës, ndalesë e drejtimit të një makine motorike.

Për orarin e punës të sportelit të MPB-së mund të informoheni këtu.

Pika të shitjes

  • AMSM STP Qendër (24 orë)
  • AMSM STP Çair
  • AMSM STP Veles
  • AMSM STP Kërçovë

MIRATIM PËR DREJTIM TË MAKINËS SË HUAJ MOTORIKE

Miratimi për drejtimin e makinës së huaj motorike lëshohet vetëm në AMSM, në përputhje me autorizimet të cilat i kemi si anëtar mobiliti i vetëm i FIA-së, Federatës automobilistike botërore, që nga viti 1994.

Dokumente të nevojshme
- Leje qarkullimi e makinës dhe prani personale e pronarit me dokument identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë)
- Prani personale e përdouesit të makinës me pasaportë.

Shkarkoni kërkesën për lëshimin e miratimit për drejtimin e një makine motorike të huaj, këtu.
(Formulari printohet në memorandum nga kompania dhe i verifikuar dorëzohet në AMSM)

Vlefshmëria
1 vjet

Pika të shitjes

  • AMSM STP Qendër (24 orë)
  • AMSM STP Çair
  • AMSM STP Veles
  • AMSM STP Kërçovë
Click outside to hide the compare bar
KRAHASO
Споредба ×
KRAHASO Continue shopping