Kontrolli teknik

Kontrolli teknik cilësor shpëton jetë!

Kontrolli teknik i makinës paraqet kontrollim i detyrueshëm i funksionimit teknik të makinës me qëllim të kyçjes së saj të sigurtë në komunikacionin publik. Regjistrohen vetëm ato makina motorike, makina shtytëse motorike dhe rimorkiove për të cilat në kontrollin e detyrueshëm teknik do të vërtetohet se janë funksionale.

KONTROLLIM I

Gjatë kontrollit të shasisë dhe karrocerisë (konstruksioni vetëmbështetës) kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse lidhjet ndërmjet rrotës dhe kornizës, respektivisht karrocerisë janë të dëmtuara apo të liruara?
 • Nëse rrotat në mëngët ose gjysmëboshtet e tyre janë të vendosura dhe të siguruara siç duhet?
 • Nëse rrotat në mëngët ose gjysmëboshtet e tyre nuk kanë dalur më shumë se sa është e lejuar?
 • Nëse elementet e sistemit elastik janë mirë të përforcuara në mbështetësit e tyre?
 • Nëse janë mekanikisht të dëmtuara?
 • Nëse funksionojnë siç duhet, respektivisht nëse ndikojnë në stabilitetin e makinës?

Gjatë kontrollit të karrocerisë (konstruksionit vetëmbështetës) kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse karroceria (konstruksioni vetëmbështetës) dhe lidhjet e tyre ribatinat, vidat, dadot dhe vendet që janë salduar nuk janë të deformuara ose të dëmtuara deri në atë masë që ekziston rreziku nga thyerja?
 • Nëse korniza ose pjesa mbështetëse e konstruksionit nuk ka ndryshuar formën, respektivisht nuk është modifikuar për shkak të rritjes ose zvogëlimit të hapësirës për ngarkim ose për arsye të tjera?

Gjatë kontrollit të motorit kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse motori është mirë i pëforcuar në mbajtësit e tij dhe nëse elementet për lidhje janë funksionale dhe të padëmtuara?
 • Nëse motori është i kompletuar, respektivisht nëse i ka të gjitha agregatet për energjinë e përcaktuar shtytëse?
 • Nëse motori gjatë punës krijon zhurmë më të madhe se sa ajo që lejohet?
 • Nëse motori gjatë punës i përmbush kushtet e përcaktuara në aspekt të ndotjes së ajrit?

Gjatë kontrollit të pajisjeve shtytëse kryhen edhe kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse të gjitha pajisjet për transfer të forcës nga motori në rrotat shtytëse janë funksionale, respektivisht të padëmtuara dhe mirë të përforcuara në mbajtëset e tyre?
 • Nëse lidhjet ndërmjet pajisjeve të veçuara të transmisionit (tufa kryesore, sistemi i konverxhencës, boshti i kardanit, boshti i shtytjes) janë të padëmtuara dhe mirë të përforcuara?

Gjatë kontrollit të timonit kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse pjesët dhe montimet e timonit janë mirë të përforcuara?
 • Nëse pjesët dhe montimet e timonit janë të dëmtuara ose të riparuara në mënyrë joprofesionale?
 • Nëse pjesët dhe montimet e timonit janë funksionale dhe të sigurara me ndarje të nyjeve të kapësve dhe levave të cilat e lidhin timonin me rrotat?
 • Nëse ecuria e lirë e rrotave të timonit është në kufijtë e lejuar?
 • Nëse të gjitha elementet dhe pjesët e servo-pajisjes së timonit janë funksionale?
 • Nëse janë të dëmtuara ose të liruara tubat ose zorrët e servo-pajisjes së timonit?
 • Nëse timoni si një tërësi funksionon si duhet?

Gjatë kontrollit të pajisjes së frenimit kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse makina ka pajisje të përshtatshme frenimi?
 • Nëse pjesët e pajisjes së frenimit janë mirë të përforcuara, të padëmtuara, të modifikuara ose të zëvendësuara?
 • Nëse instalimi tek pajisja e frenimit është mirë i mbyllur dhe nuk ka rrjedhje të fluidit së punës?
 • Nëse freni i punës, ai ndihmës dhe i parkimit janë të kombinuar në mënyrë të përcaktuar?
 • Nëse pjesët e pajisjes së frenimit – freni i punës, ai ndihmës dhe i parkimit i përmbushin kushtet e përcaktuara për ngadalësimin e koeficientit të frenimit dhe forcën e aktivizimit të komandave?
 • Nëse frenuesi, përderisa është i përcaktuar, ekziston në makinën dhe funksionon siç duhet?
 • Nëse rënia e presionit së fluidit të punës në mekanizmin e transmetimit pneumatik gjatë një numri të përcaktuar të frenimeve i tejkalon vlerat e lejuara?
 • Nëse diferenca ndërmjet forcës dhe frenimit të rrotave të të njëjtit bosht është në kufirin e lejuar?
 • Nëse pajisja e frenimit si tërësi funksionin siç duhet?

Gjatë kontrollit të pajisjeve të ndriçimit dhe të ndriçimit-sinjalizimit kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse në makinën janë të instaluara vetëm dritat e përcaktuara dhe nëse të njëjtat janë të vendosura në mënyrë të përcaktuar?
 • Nëse ngjyra, numri, pozita dhe fuqia e pajisjeve të ndriçimit janë në përputhje me rregullat ekzistuese?
 • Nëse dritat janë të ndërlidhura ndërmje veti në mënyrë të përcaktuar dhe nëse funksionojnë siç duhet?
 • Nëse rrezja ndriçuese e dritës së shkurtë dhe rrezja ndriçuese e dritës së gjatë janë me intensitet përkatës dhe me rregull të përcaktuara ashtu që e ndriçojnë rrugën në mënyrë të përcaktuar?
 • Nëse qelqi i fanarit është i padëmtuar dhe nëse pasqyra sferike është pa dëmtime mekanike, pa korrozion dhe me shkëqim të mjaftueshëm?
 • Nëse në makinën ekzistojnë pajisje ndriçimi, instalimi i të cilave nuk është i lejuar?
 • Nëse pajisjet janë të vendosura në mënyrë të përcaktuar?
 • Nëse dukshmëria, numri, ngjyra, pozicioni, fuqia dhe puna e pajisjeve është në përputhje me rregullat ekzistuese dhe nëse funksionojnë siç duhet?
 • Nëse dritat mund të ndizen në mënyrë të përcaktuar dhe nëse janë siç duhet të lidhura me dritat tjera?
 • Nëse në makinën janë të instaluara të gjitha pajisjet e ndriçuese dhe të zanore që janë të përcaktuara për llojet e ndryshme të makinave – matës shpejtësie me odometër, tahograf, sinjalizues i kontrollit të punës së indikatorit të drejtimit, llamba kontrolluese për drita të gjata, indikatori i presionit të disponueshëm të gomave ose të pajisjes hidraulike për frenim, si dhe nëse funksionojnë siç duhet, ndërsa për tahografin nevojitet edhe certifikatë për kontroll të kryer të saktësisë dhe vënie e vulës nga një organizatë e autorizuar?

Gjatë kontrollit të pajisjeve që mundësojnë dukshmëri normale kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse xhami i përparmë dhe sipërfaqet tjera me xham të makinës janë të bëra nga një xham sigurie dhe nëse janë mirë të përforcuara në shtratet e tyre?
 • Nëse sipërfqet me xham janë mjaftë transparente, të padëmtuara dhe nëse shfaqin deformime të konsiderueshme të gjërave të cilat shihen përmes tyre?
 • Nëse makina ka fshirëse xhami, pastruese xhami dhe çmjegullues të xhamit të përparmë të cilat funksiojnë siç duhet dhe në makinën ekzistojnë pasqyra të përcaktuara në vendet përkatëse të cilat janë të përforcuara në mënyrë të përcaktuar?

Gjatë kontrollit të boshteve, rrotave dhe gomave kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse makina i ka të gjitha boshtet dhe nëse të njëjtat janë funksionale dhe të padëmtuara?
 • Nëse ngjyra, numri, pozita dhe fuqia e pajisjeve të ndriçimit janë në përputhje me rregullat ekzistuese?
 • Nëse makina i ka të gjitha boshtet dhe nëse të njëjtat janë funksionale dhe të padëmtuara?
 • Nëse në rrotat janë të vendosura goma me dimensionet e përcaktuara?
 • Nëse gomat e rrotave në të njëjtin bosht janë të njëjta sipas llojit, kapacitetit të ngarkesës dhe dimensioneve?
 • Nëse gomat janë të konsumuara në masë më të madhe nga vlerat e lejuara apo janë të dëmtuara në ndonjë mënyrë tjetër?

Gjatë kontrollit të pajisjes për dhënien e sinjaleve zanore kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse makina ka pajisje e cila funksionon siç duhet?
 • Nëse jep zë me intensitet dhe nëse janë të instaluara pajisje të tjera të cilat nuk janë të përcaktuara?
 • Nëse pajisja e posaçme për dhënie të sinjaleve zanore, përderisa është e përcaktuar, jep zë me një sërë tingujsh me intensitet të ndryshueshëm?
 • Nëse komanda për ndezje është e vendosur në vendin e përcaktuar?

Gjatë kontrollit të pajisjes për lëvizjen e makinës mbrapa kryhen kontrollet në vijim::

 • Nëse në makinat të cilat duhet të kanë një shkallë të transmisionit që mundëson lëvizje të makinës mbrapa, kontrollohet nëse ajo pajisje funksionon siç duhet, janë të instaluara vetëm dritat e përcaktuara dhe nëse janë të vendosura në mënyrë të përcaktuar?

Gjatë kontrollit të pajisjes së emetimit të gazrave djegëse kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse dalja e tubit shkarkues është e vendosur në drejtimin e përcaktuar?
 • Nëse pajisja si një tërësi është në gjendje funksionale?
 • Nëse motori, kur është i mbingarkuar, prodhon gazra me ngjyrë më të errët se ngjyra e përcaktuar?

Gjatë kontrollit të pajisjeve bashkuese të një makine tërheqëse dhe rimorkio kryhen kontrollimet në vijim të makinës:

 • Nëse pajisja tërheqëse është e instaluar dhe vendosur në mënyrë të përcaktuar dhe nëse është e padëmtuar dhe e riparuar?
 • Nëse boshti i pajisjes bashkuese tërheqëse me ndihmën e së cilës lidhet makina, ka një siguresë e cila pamundëson gjatë përdorimit normal ndarjen e makinave të bashkuara?

STACIONE TË KONTROLLIT TEKNIK

СКОПЈЕ - АМСМ ЦЕНТАР

Авто-Мото Сојуз на Македонија (Центар)
„Иво Лола Рибар“ 51, 1000 Скопје
Е: amsm@amsm.com.mk
T: 02/3181-181
Ф: 02/3181-119
www.amsmstp.mk

СКОПЈЕ - АМСМ ЧАИР

Авто-Мото Сојуз на Македонија (Чаир)
„Лазо Трповски“ бб, 1000 Скопје
T: 02/2631-181
Ф: 02/2613-429

ВЕЛЕС - АМСМ ВЕЛЕС

Авто-Мото Сојуз на Македонија - Велес
„Моша Пијаде“ бб, 1400 Велес
T: 043/212-221; 212-233
Ф: 043 212-466

КИЧЕВО - АМД „КИЧЕВО“

Авто-Мото Друштво „Кичево" - Кичево
Охридски пат бб. , 6250 Кичево
E: amdkicevo@mt.net.mk
T: 045/266363, 045/266364
Ф: 045/266907

REGJISTRIMI I MAKINAVE

Dokumente të nevojshme sipas kategorisë së makinave, për regjistrim të parë dhe vazhdim të regjistrimit.

AUTOVETURA

Makinë motorike e destinuar për transport të personave, ku përveç shoferit ka maksimum 8 ulëse dhe kapaciteti i ngarkimit i së cilës është maksimum 250 kg.

Shih më shumë...

MAKINA NGARKUESE

Makinë motorike e destinuar për transportin e mallrave me kapacitet të ngarkesës mbi 250 kilogramë.

Shih më shumë...

AUTOBUSË

Makinë motorike e destinuar për transport të personave, ku përveç shoferit ka më shumë se 8 ulëse.

Shih më shumë...

MAKINA PËR TRANSPORT PUBLIK

Autoveturë ose makinë ngarkuese e cila është e regjistruar për transport publik.

Shih më shumë...

MAKINA SPECIALE

Makinë motorike ose rimorkio me qëllim të posaçëm (transport i ngarkesës speciale ose njerëzve, për shembull në polici, gjyqësor, njësitë zjarrëfikëse) e cila në përputhje me karakteristikat bën pjesë në një nga kategoritë makina motorike ose rimorkio.

Shih më shumë...

Возила со променети уреди

Makinë motorike me pajisje, montime ose mekanizma të instaluara ose të modifikuara.

Shih më shumë...
Click outside to hide the compare bar
KRAHASO
Споредба ×
KRAHASO Continue shopping