Совети за безбедно возење-ДАЛИ СТЕ СУГУРНИ ДЕКА ЗНАЕТЕ ДА ВОЗИТЕ ВО ТУНЕЛ?

01/08/2022

ТУНЕЛИТЕ МОЖАТ ДА БИДАТ ПОВЕЌЕ ИЛИ ПОМАЛКУ СОВРЕМЕНИ, СО ПОГОЛЕМА ИЛИ ПОМАЛА ДОЛЖИНА И ШИРИНА, ДОБРО ИЛИ СЛАБО ОСВЕТЛЕНИ. НЕЗАВИСНО ОД ТОА, ТИЕ СЕ ДЕЛОВИ ОД ПАТОТ КАДЕ ВОЗАЧОТ ТРЕБА ДА ВОЗИ СО ПОСЕБНО ВНИМАНИЕ И ДА ЗНАЕ КАКО ДА СЕ ОДНЕСУВА ПРИ ПОМИНУВАЊЕ НИЗ ТУНЕЛОТ, ВО СЛУЧАИ НА ЗАСТОИ ПОРАДИ ДЕФЕКТ НА ВОЗИЛО, СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА ИЛИ ПОЖАР

 

Посебното внимание на возачот е неопходно затоа што со влезот во тунелот наеднаш настанува светлосна промена и неопходна е адаптација на очите. Во денски услови таа промена е од светло на темно или од дневна на друг вид на светлина, а во ноќни услови од темно на светло. Во моментот на адаптација на самиот влез во тунелот првите метри се минуваат на слепо и големата брзина може да биде кобна, особено ако во тој дел од тунелот има некаква препрека.

 

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ

При влез во тунел:

– вклучете ги средните соборени светла,

– симнете ги очилата за сонце,

– почитувајте ги светлосните и сообраќајните знаци, како и ограничувањето на брзината,

– не го користите мобилниот телефон, – не пушите

Во тунел: – одржувајте безбедно растојание од возилото пред вас додека се движите или стоите,

не претекнувајте доколку има само една лента во двете насоки,

– не свртувајте полукружно и не возете наназад,

– не го сопирајте возилото освен во итни случаи.

 

Во случај на застој:

– вклучете ги светлата за предупредување,

– одржувајте безбедно растојание од возилото пред вас без разлика дали се движите бавно или стоите,

– исклучете го моторот доколку колоната застане,

– следете ги инструкциите на официјалните лица во тунелот и инструкциите давани со сообраќајни знаци,

– слушајте ги известувањата преку радио.

 

Во случај на дефект или сообраќајна незгода:

– вклучете ги светлата за предупредување,

– доколку е можно, изнесете го возилото од тунелот, доколку тоа не е можно запрете го возилото на лентата за итни случаи,

– исклучете го моторот, а клучевите оставете ги во бравата и напуштете го возилото,

– повикајте помош од телефоните за итни случаи доколку има во тунелот или од мобилен,

– следете ги инструкциите на официјалните лица во тунелот,

– доколку е можно пружете прва помош на повредените лица.

 

Во случај кога Вашето возило е зафатено со пожар:

– доколку е можно изнесете го возилото од тунелот.

Доколку тоа не е можно запрете го возилото на лентата за итни случаи,

– исклучете го моторот, а клучевите оставете ги во бравата и веднаш напуштете го возилото,

– евакуирајте ги патниците на безбедно место.

 

Во случаи кога друго возило е зафатено со пожар:

– одржувајте безбедно растојание од возилото пред вас,

– поместете го Вашето возило настрана и овозможете премин на спасувачките и медицински служби,

– исклучете го моторот, а клучевите оставете ги во бравата и веднаш напуштете го возилото.

 

Маргита Поповска

ПОВРЗАНИ СТАТИИ