МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

GMA - АМСМ e член од 2009 годинаGMA (Global Mobility Alliance) претставува  меѓународна коалиција на водечките мобилити клубови од целиот свет.

 Главен фокус на истата е:

- Зајакнување на размената на информациите кои се однесуваат на бизнис активностите на мобилити клубовите
- Истражување на можностите за обезбедување дополнителни услуги за индивидуалните членови на мобилити клубовите
- Обезбедување платформа за мобилити клубовите преку која ќе можат да формираат партнерства со субјекти кои делуваат на мулти национална основа.

www.global-mobility-alliance.org