Новости

ЕКМТ ДОЗВОЛИ од Министерство за транспорт и врски за 2018 година

АМСМ Центар за возила ги известува своите клиенти дека во Службен весник бр.127 од 13.09.2017 година, Министерството за транспорт и врски ги објави податоците за вкупниот број на расположливи меѓународни транспортни дозволи за 2018 година по држави, видови и под видови по еуро стандард на дозволите.

 

Оваа година исто како што беше во 2012 година кога имаше голем број на возила со еуро 3 стандард во споредба со Еуро 4 и 5 стандард на возилата се одлучи да се требуваат и месечни ЕКМТ дозволи кои ќе се користат од септември – декември 2018 година за покривање на потребите на превозници кои превезуваат стока во свежа и/или смрзната состојба. Месечните ЕКМТ дозволи се за возила со еуро 5 стандард и со важност и за Руска Федерација, со што ќе се овозможи полесен превоз кон и за Руската Федерација од Македонија и сите други држави кои извезуваат/увезуваат пред сé земјоделски производи од растително и животинско потекло со исклучок на Италија, Австрија и Грција.

 

СТРУКТУРА НА ЕКМТ ДОЗВОЛИ ВО 2017 / 2018 – 136 базни дозволи кои се трансформираат во годишни дозволи (56 E5 + 80 E6) = 1520 во споредба со 2017 година

 

Вид на дозвола

Дозволи Е5-2018

(2017)

Дозволи Е6-2018

(2017)

 Австриска   (48) 36   (48) 60
 Грчка   (45) 40   (45) 50
 Руска   (100) 70   (72) 72
 Италијански   (120) 120   (240) 240
 Обични   (357) 294   (327) 406
 Унгарски   (0) 0   (132) 132
 ВКУПНО   (670) 560   (864) 960


 

СТРУКТУРА НА ЕКМТ ДОЗВОЛИ ВО 2017 / 2018 – 3 базни дозволи за Е5 возила кои се трансформираат во месечни дозволи 360

Вид на дозвола Дозволи Е5-2018 
 Руска 360 

 

Врз основа на податоци за евидентирани возила со еуро 5 и 6 стандард во Министерството за транспорт и врски од вкупен број 4.056, покриеноста со годишни ЕКМТ дозволи би изнесувала 37,5% вкупно за сите евидентирани возила без разлика дали ќе аплицираат или нема да аплицираат за ЕКМТ дозволи.

 

Поединечната покриеност на возила со Еуро 5 и Еуро 6 возила е поголема, но истата ќе се знае по 10.10.2017 година кога ќе се изврши обработка на сите податоци за пријавени возила.

 

Оваа година како и минатата година ќе има возила со Еуро 6 стандард кои нема да бидат покриени со ЕКМТ дозволи и тоа од две причини:

 

- Немаат доволни вкупни бодови за влез во распределба, особено оние кои имаат само 1 возило со Е6 стандард како што беше и минатата година и
- Поради преголем број на Е6 возила кај поединечен превозник во споредба со бројот на превозници кои имаат Е6 возила и учествуваат во распределбата и бројот на ЕКМТ дозволи со Еуро 6 стандард кои се во помал број од евидентирани возила во Министерството за Транспорт и Врски.

 

Доставување документи за пријава/одјава на возила, возачи или поправка на грешки во евиденција се врши заклучно со 10.10.2017 година, се разбира ако во овој период се продолжени лиценците на кои им е истечен рокот.

 

Се аплицира во период од 13-15.10.2017 година (петок, сабота и недела), при што препорачуваме да не се чека последниот ден од рокот.

 

Притоа, Министерството за транспорт и врски, известува:

 

Во врска со претстојната апликација за ЕКМТ дозволи за 2018 година која следи во периодот од 13.10.2017-15.10.2017 година, Ве известуваме дека е потребно постојано да ги следите податоците евидентирани во вашите лични картони кои Ви се достапни на увид 24/7 на www.dozvoli-mtc.gov.mk.

 

Последниот рок за доставување на документација за претстојната распределба на ЕКМТ дозволи кој истекува на 10.10.2017 година.

За сите забелешки и консултации можете да се обратите кај вработените во одделението за превоз на стока.

Контакт телефонски броеви за информации во Министерството за транспорт и врски:

- за изготвени документи  02-3145-821

- за забелешки и консултации кои се однесуваат на податоци од базата на транспортери: 
02-3145-898
02-3145-840
02-3145-877
02-3145-881
02-3145-842
02-3145-884